Součástí sboru je Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Je zařazena do kategorie JPO III 

Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech od založení po současnost

Ustanovující schůze Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech byla konána dne 28. září 1882 po dvou velkých požárech ve Svinarech v květnu roku 1881  a v Malšově Lhotě v červnu 1882, které zničili celkem 18 usedlostí. Tímto okamžikem založený Sbor dobrovolných hasičů ve Svinarech byl a je jedním z nejstarších hasičských sborů na území dnešního města Hradec Králové. Sbor jako takový byl pro své okolí velmi významný, čemuž napovídají i zmínky v kronice sboru, jež hovoří o mnoha pozváních na přehlídky do okolních sborů. Vliv na to měla i ta skutečnost, že obecní zastupitelstvo obce Svinary vybavilo jednotku na svou dobu špičkovým a moderním vybavením. Činnost sboru v jeho počátcích byla velice bohatá.

 

Za prvních 10 let trvání se jednotka svinarských hasičů účastnila 26 zásahů při nichž shořelo  65 domů, ale celkem 52 jich bylo ochráněno, což svědčilo o vysoké vycvičenosti mužstva. I v tehdejší době, stejně jako dnes, byli občané k hasičům lhostejní o čemž svědčí záznam v kronice o požáru v obci Blešno kterou v přímé řeči do kroniky zanesl tehdejší velitel sboru bratr Václav Smotlacha: „Když požár byl již téměř uhašen, odebraly s okolní sbory k domovu. My však pracovali  ještě asi půl druhé hodiny. Byli jsme však nuceni v práci ustati, jelikož nám z občanů blešenských nikdo více nepomáhal. Požádal jsem o koně, kteří by nám stroj domů dopravili. Když však nám žádné nepůjčili, byl jsem nucen po pětihodinovém namáhání s umdlévajícím mužstvem stroj v noci k domovu sám vézt.Litovati dlužno, že v tak mohutné obci, jako jest Blešno, v níž se nejméně 15 párů koní nachází, nebylo nám lze přípřeže ke zpáteční dopravě stroje dostati. Zúčastnilo se 23 členů.“ Sbor se ovšem nevěnoval jen činnosti výjezdové, ale vychovával i pokolení budoucí. Roku 1911 byl ustanoven hasičský dorost a od roku 1909 ve sboru působil i ženský odbor. První světová válka v letech 1914 – 1918 činnost sboru krátce ochromila, když mnoho mužstva bylo odvedeno na fronty, nicméně i tak se činnost sboru podařilo zachovat. V roce 1922 pak byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Svinárkách, který se později se sborem Svinarským spojil. Svinarští hasiči se rovněž věnovali ochotnickému divadlu a knihovnické činnosti o tom svědčí i zakoupení prvního jeviště v roce 1912. Po dobu trvání první republiky byl sbor nositelem kulturního života v obci a podílel se na utužování národního sebevědomí. Tato činnost se projevila zejména v období fašistického jha v letech 1939-1945, kdy sbor udržoval národní cítění v obci a mnoho jeho členů bylo z toho důvodu okupačními sílami vězněno. Po druhé světové válce přišla nová éra rozvoje sboru. Tento byl postupně dovybavován modernější zásahovou technikou a v sedmdesátých letech 20. století byla z části s přispěním obce a z velké části svépomocí postavena budova hasičské zbrojnice v níž sboru sídlí dodnes. Za přispění tehdejšího velitele sboru bratra Pavla Kováře, byla pořízena ke konci 90 let 20. století i první starší požární cisterna, jež je v užívání  sboru dodnes.

 

V současné době je jednotka Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech zřizována a financována Statutárním městem Hradec Králové. Velitelem jednotky je bratr Robert Špaček. Dále má jednotka 4krát velitele družstva, 5krát strojník, 1krát technik jednotky požární ochrany a 8 hasičů. Jednotka je odborně způsobilá a vybavená k velké škále zásahů jak na území města Hradec Králové i mimo něj. Členové jednotky tak i nadále zachovávají ideál bezzištné  pomoci bližnímu ve chvílích nejtěžších, jež vedl občany Svinar před více jak 120 lety k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech.

 

Na základě historických pramenů zpracoval Mgr. Lukáš Komárek, jednatel sboru